Das Studienangebot der Leibniz Universität Hannover

E I R
E
Europäische Rechtspraxis CLE Certificatum Legum Europae (Certificatum Legum Europae, Zertifikat)
Studienbeginn: Wintersemester, Sommersemester
Zulassungsbeschränkt
Europäische Rechtspraxis LL.M. Joint Degree (Master of Laws)
Studienbeginn: Wintersemester, Sommersemester
Zulassungsbeschränkt
R
Rechtswissenschaften (Staatsexamen)
Studienbeginn: Wintersemester
Zulassungsbeschränkt